top of page

Regulamin studio Santosza Joga

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin przestrzeni SANTOSZA JOGA (dalej jako: „Regulamin”) określa prawa i obowiązki Klientów przestrzeni SANTOSZA JOGA, prowadzonej przez Panią Martę Barwicz, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „Santosza. Marta Barwicz” z siedzibą w Warszawie (adres: Al. 3 Maja 5 lok. 50A, 00-401 Warszawa), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1231184472, REGON: 369562172 (dalej jako: „SANTOSZA JOGA” bądź „Studio”). Miejscem świadczenia usług jest Studio SANTOSZA JOGA pod adresem ul. Okrąg 2/4, 00-423 Warszawa.

 2. SANTOSZA JOGA świadczy usługi z zakresu aktywności dla dorosłych.

 3. Z usług SANTOSZA JOGA mają prawo korzystać wszyscy chętni (dalej jako: „Klienci”) na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, z zastrzeżeniem §1 ust. 4 Regulaminu.

 4. Z usług SANTOSZA JOGA nie mogą korzystać osoby niepełnoletnie oraz kobiety w ciąży, z wyłączeniem zajęć specjalistycznych dedykowanych dla kobiet w ciąży prowadzonych przez nauczyciela posiadającego uprawnienia do prowadzenia takich zajęć.

 5. Umowa o świadczenie usług pomiędzy Klientem a SANTOSZA JOGA zostaje zawarta z chwilą akceptacji Formularza Aplikacyjnego oraz Regulaminu (pisemnie w Studio lub na stronie internetowej pod adresem www.santoszajoga.pl w momencie zakupu pierwszego karnetu bądź wstępu jednorazowego), jednak nie wcześniej niż po dokonaniu pełnej płatności należnych za usługi.

 6. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na warunkach określonych w Formularzu Aplikacyjnym oraz Regulaminie.

§2

ZASADY WYKONYWANIA USŁUG

 1. Klienci korzystający z usług przestrzeni SANTOSZA JOGA są zobowiązani do zakupienia wstępu jednorazowego bądź karnetu (dalej jako: „Karnet”), zgodnie z obowiązującym cennikiem znajdującym się na stronie internetowej www.santoszajoga.pl w zakładce karnety lub/i w Studio.

 2. Cena Karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia NNW. Klient może we własnym zakresie zawrzeć umowę ubezpieczenia NWW.

 3. Karnet jest wydawany w formie imiennej karty elektronicznej.

 4. Karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie, nie można dokonać jego zawieszenia bądź cesji na inną osobę.

 5. Karnet jest dowodem wpłaty i biletem wstępu do Studio.

 6. Klient, który posiada wykupiony Karnet lub wstęp jednorazowy może uczestniczyć w dowolnie przez siebie wybranych zajęciach, jeżeli dokonał rezerwacji zajęć lub pomimo braku rezerwacji, jeżeli liczba uczestników na zajęciach nie jest kompletna. O dopuszczeniu do udziału w zajęciach każdorazowo decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia.

 7. Karnet z określoną liczbą wejść jest ważny 30 dni od daty zakupu, z wyjątkiem karnetu 10 wejść na czas nieokreślony i karnetu 12 wejść na okres 3 miesięcy.

 8. Rezerwacja zajęć odbywa się poprzez Strefę Klienta dostępną ze strony internetowej pod adresem www.santoszajoga.pl.

 9. Zajęcia będą odbywały się zgodnie z grafikiem zamieszczonym na stronie internetowej https://www.santoszajoga.pl/grafik oraz w Studio.

 10. Klub ma prawo dokonać zmian w grafiku zajęć grupowych po wcześniejszym powiadomieniu Klienta, poprzez co najmniej jeden z następujących sposobów: drogą elektroniczną; zamieszczenie informacji na stronie internetowej www.santoszajoga.pl;zamieszczenie informacji w Studio, zamieszczenie informacji w mediach społecznościowych SANTOSZA JOGA (Facebook, Instagram).

 11. Przestrzeń SANTOSZA JOGA organizuje wydarzenia i promocje uprawniające do uczestnictwa w zajęciach na preferencyjnych warunkach według zasad ustalanych każdorazowo przez SANTOSZA JOGA. O ile nic innego nie wynika z zasad ogłoszonych wydarzeń i promocji zastosowanie mają postanowienia niniejszego Regulaminu.

 12. SANTOSZA JOGA ma prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług bez zachowania terminów wypowiedzenia w następujących wypadkach:

 

a) jeżeli kontynuacja umowy przez Klienta może zaszkodzić istotnym interesom przestrzeni SANTOSZA JOGA, jego wizerunkowi lub prowadzonej przez SANTOSZA JOGA działalności, w szczególności z powodu zachowań sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, wandalizmu lub innych niezastrzeżonych powyżej działań lub zachowań narażających na szkodę SANTOSZA JOGA;

b) naruszanie przez Klienta warunków obowiązującego Regulaminu lub Formularza aplikacyjnego.

 

§3

ZASADY KORZYSTANIA ZE STUDIO

 1. Na terenie przestrzeni SANTOSZA JOGA obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, palenia tytoniu, używania papierosów elektronicznych, zażywania jakichkolwiek środków odurzających.

 2. SANTOSZA JOGA zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Studio bez podania przyczyny.

 3. W Studio obowiązuje strefa bez obuwia. Jeśli Klient chce wejść w obuwiu musi być to obuwie zmienne. Klienci są zobowiązani uczestniczyć w zajęciach w stroju sportowym.

 4. Klient zobowiązany jest do pozostawienia odzieży wierzchniej i obuwia w szatni.

 5. Podczas zajęć należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag nauczyciela prowadzącego zajęcia. Wszelkie zmiany w programie zajęć powinny być konsultowane z nauczycielem i realizowane wyłącznie za jego wyraźną zgodą.

 6. SANTOSZA JOGA oświadcza, iż nauczyciele prowadzący zajęcia posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia do prowadzenia zajęć oraz są objęci umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela/instruktora jogi.

 7. Klient zobowiązany jest do użytkowania pomieszczeń Studia, sprzętu i wyposażenia zgodnie z ich przeznaczeniem. Klient może korzystać z własnej maty do ćwiczeń. Studio nie zapewnia miejsca do pozostawiania mat do ćwiczeń.

 8. Klient zobowiązany jest do utrzymywania porządku w pomieszczeniach Studia. Po zakończonych zajęciach Klient ma obowiązek odłożyć sprzęt na właściwe miejsce.

 9. Klient jest zobowiązany do punktualnego przybywania na zajęcia. Klienci chcący skorzystać z zajęć grupowych, w przypadku spóźnienia przekraczającego 10 minut ze względów bezpieczeństwa mogą nie być dopuszczeni do udziału w zajęciach.

 10. Przed zajęciami należy obowiązkowo okazać Karnet bądź potwierdzenie zakupienia wstępu jednorazowego upoważniających do korzystania z usług SANTOSZA JOGA.

 11. Obsługa Studia w każdej chwili ma prawo zażądać od Klienta okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku braku tego dokumentu, ma prawo odmówić wpuszczenia Klienta do Studia.

 12. W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji i innych problemów zdrowotnych Klient zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie nauczyciela przed rozpoczęciem zajęć. W tym wypadku Klient bierze udział w zajęciach na własną odpowiedzialność.

 13. W przypadku wystąpienia wypadku, urazu, kontuzji klient jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia tego faktu nauczycielowi prowadzącemu zajęcia bądź obsłudze Studia.

 14. Klient jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu budynku, w którym znajduje się Studio.

 15. Klient może wypisać się z zajęć najpóźniej na 8 godzin przed ich rozpoczęciem. W przypadku niewypisania się z zajęć, wejściówka Klienta przepada. W przypadku karnetów OPEN, trzy nieobecności na zajęciach bez wypisania się z w systemie blokują możliwość zapisów online na okres 7 dni (można wziąć udział w zajęciach bez zapisywania się, o ile jest wystarczająca liczba miejsc). 

 

§4

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. SANTOSZA JOGA ponosi odpowiedzialność prawną wyłącznie w wypadku naruszenia istotnych, podstawowych obowiązków umownych. W takich przypadkach odpowiedzialność SANTOSZA JOGA ogranicza się do szkód możliwych do przewidzenia w chwili zawierania Umowy o świadczenie usług oraz szkód typowych w przypadku tego rodzaju umów.

 2. SANTOSZA JOGA nie ponosi odpowiedzialności za uszczerbek na zdrowiu, naruszenia ciała, utratę zdrowia, choroby, jakich doznał Klient wskutek korzystania z usług, urządzeń oraz sprzętu SANTOSZA JOGA, w szczególności, jeżeli były one następstwem podania nieprawdziwych informacji w oświadczeniu Klienta o nieposiadaniu przeciwskazań zdrowotnych do aktywności fizycznej, wcześniej nabytych chorób, nieprawidłowego korzystania ze sprzętu i urządzeń, nieprawidłowego wykonywania ćwiczeń, braku odpowiedniej rozgrzewki, braku skupienia i zaangażowania w zajęcia oraz innych naruszeń i zaniedbań Klienta.

 3. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do zajęć powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie o zdolności do wykonywania określonych ćwiczeń. W przypadku zatajenia informacji o stanie zdrowia Klient ponosi pełną odpowiedzialność za poniesione szkody, a także za szkody poniesione przez SANTOSZA JOGA.

 4. SANTOSZA JOGA nie ponosi odpowiedzialności za będące własnością Klienta przedmioty pozostawione bez nadzoru, zagubione, utracone lub ukradzione na terenie Studia. SANTOSZA JOGA nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szafkach.

 5. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia sprzętu i wyposażenia będącego następstwem jego użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem lub instrukcją.

 6. Klient odpowiada za wszelkie świadome działania na szkodę SANTOSZA JOGA, w tym publikacje w sieci internetowej opinii mających negatywny wpływ na wizerunek SANTOSZA JOGA.

 7. SANTOSZA JOGA oświadcza, iż posiada polisę ubezpieczeniową dla prowadzonej przez siebie działalności.

 

§5

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Klienta w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi (dalej jako: „RODO”) jest Marta Barwicz, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą „Santosza. Marta Barwicz” z siedzibą w Warszawie (adres: Al. 3 Maja 5 lok. 50A, 00-401 Warszawa), zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 1231184472, REGON: 369562172, która przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji Umowy o świadczenie usług.

 2. W bazie danych zbierane są następujące dane osobowe Klienta:

 • imię i nazwisko – podczas zapisu Klienta, niezbędne do stworzenia listy Klientów oraz kontaktu do Klienta;

 • adres zamieszkania lub adres firmy – do wystawienia faktury;   

 • nr telefonu – dane służące do kontaktu w sprawie informowania klienta o zmianach w grafiku zajęć i nowej ofercie zajęć

 • adres email – za pośrednictwem adresu email wysyłane są faktury oraz informacje o ofercie.

 

3. Podstawy prawne przetwarzania danych Klienta w poszczególnych celach oraz czas ich przetwarzania są następujące:

 • wykonanie oferty SANTOSZA JOGA - podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania oferty, której stroną jest Użytkownik;

 • marketing produktów i usług administratora (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych), pomiary statystyczne – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a) - zgoda osoby której dane dotyczą;

 • przetwarzanie danych z powodów technicznych dla zachowania ciągłości działania i funkcjonalności firmy – podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f) - uzasadniony interes administratora.

 

4. Dane Klientów przetwarzane będą wyłącznie w przypadku posiadania przez SANTOSZA JOGA podstaw prawnych dopuszczonych przez RODO do ich przetwarzania i wyłącznie w celu dostosowanym do danej podstawy, zgodnie z opisem powyżej.  

5. Dane Klientów przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania: 

 

 • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań ze strony Klienta ograniczającą tę zgodę;

 • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy – przez czas jej wykonywania oraz w okresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń, a także z uwagi na obowiązki przewidziane prawem, np. podatkowe;

 • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora – do czasu istnienia tego uzasadnionego interesu.

 

6. Dane osobowe Klienta nie są udostępniane osobom trzecim, za wyjątkiem podmiotów współpracujących z SANTOSZA JOGA oraz właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. W takich wypadkach ilość danych przekazywanych tym podmiotom ograniczona jest do wymaganego minimum.

7. Dane osobowe Klienta nie są przekazywane poza strefę Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

8. Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez SANTOSZA JOGA jego danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

 • prawo żądania sprostowania danych,

 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

 • prawo do wniesienia sprzeciwu (w określonych sytuacjach).

 

​9. Jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Klient ma prawo dodatkowo skorzystać z prawa do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

10. W celu skorzystania z powyższych praw jak i w celu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych należy skontaktować się z administratorem danych osobowych: tel: +48 502349496, e-mail: santoszajoga@gmail.com.

 

11. W zależności od dobrowolnie udzielonej przez Klubowicza zgody, jego dane osobowe będą przetwarzane przez administratora danych w celach marketingowych, w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

12. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez SANTOSZA JOGA lub inne osoby działające na zlecenie SANTOSZA JOGA wizerunku Klienta utrwalonego w związku z korzystaniem przez Klienta z usług SANTOSZA JOGA, w tym także za pomocą kamer monitoringu lub w związku z udziałem w imprezach organizowanych przez SANTOSZA JOGA, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, rozpowszechnianie wizerunku w mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych, prasie, broszurach, ulotkach, gazetkach itp.

 

13. Klient oświadcza, że wykorzystanie wizerunku nie narusza jego dóbr osobistych ani innych praw. Klient w każdym czasie może żądać zaprzestania wykorzystywania jego wizerunku w tym usunięcia zdjęć, na których się znajduje. Klient oświadcza, iż jest świadom, brzmienia art. 81 ust 2. Ustawy o prawie autorskich i prawach pokrewnych, zgodnie, z którym nie wymaga zezwolenia rozpowszechnianie wizerunku osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

§6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r.

 2. Przed przystąpieniem do korzystania z usług SANTOSZA JOGA, Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Przez podpisanie niniejszego Regulaminu, Klient potwierdza, że zapoznał się z jego treścią i akceptuje jego postanowienia, a także zobowiązuje się je przestrzegać.

 3. Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji SANTOSZA JOGA poprzez publikację zdjęć i filmów z zajęć i eventów organizowanych przez SANTOSZA JOGA.

 4. SANTOSZA JOGA zastrzega sobie prawo do zmian cen, godzin otwarcia, grafików zajęć oraz nauczycieli prowadzących zajęcia.

 5. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu sprawuje obsługa Studio.

 6. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej www.santoszajoga,pl, lub/i w ogólnodostępnym miejscu w Studio.

 7. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: santoszajoga@gmail.com.

 8. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

bottom of page